PROGRAM WYBORCZY
USTRÓJ PAŃSTWA
„Ustrój republikański ustrojem ludzi wolnych”
 1. Modyfikacja konstytucji RP w kierunku likwidacji dwuwładzy wykonawczej poprzez usunięcie urzędu Premiera. Prezydent RP sam powołuje ministrów i nadzoruje ich pracę
 2. Likwidacja Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu, których rolę przejmuje Sąd Najwyższy
 3. Ograniczenie liczby posłów do 250 oraz liczby senatorów do 40 z możliwością jej powiększenia o Prezydentów Rzeczypospolitej kończących swoją kadencję, którzy wyrażą zgodę na pełnienie tej funkcji
 4. Ograniczenie wybieralności posła do dwóch kolejnych kadencji z możliwością wyboru na kolejną pod warunkiem osiągnięcia przez niego minimum 10% liczby oddanych głosów w jego okręgu wyborczym w ostatnich wyborach
 5. Przeniesienie stałej siedziby Senatu do Krakowa a NIK do Poznania
PROGRAM GOSPODARCZY
„Bogaty obywatel, bogate państwo”
 1. Zasada zrównoważonego budżetu wpisana do Konstytucji RP.
 2. Likwidacja podatku CIT i zastąpienie go podatkiem obrotowym od przychodu płaconym przez wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie RP, bez względu na miejsce rejestracji przedsiębiorstwa
 3. Likwidacja PIT i zastąpienie go podatkiem konsumpcyjnym wliczanym w ceny towarów i usług
 4. Ujednolicenie stawki VAT
 5. Przyjęcie prymatu zasady wydatków inwestycyjnych budżetu państwa nad wydatkami konsumpcyjnymi
 6. Umożliwienie młodym osobom do 30 roku życia rozpoczęcia działalności gospodarczej bez obciążeń podatkowych na okres 3 lat
 7. Odbudowa polskiego przemysłu celem wzmocnienia podmiotowości i potęgi gospodarczej Polski
 8. Rozwój przemysłu obronnego jako głównego nosiciela najbardziej zaawansowanych tak technologii jak i innowacji technicznych podwójnego zastosowania
 9. Eksport bardzo ważnym motorem innowacyjności produkcji i usług oraz rozwoju i bogacenia się państwa
 10. Utrzymanie pakietów kontrolnych w spółkach skarbu państwa
GOSPODARKA ROLNA
„Zdrowa żywność drogą do zdrowego życia”
 1. Gospodarka chłopska jako wiodący kierunek rozwoju rolnictwa
 2. Wspieranie rozwoju rolnictwa jak ważnego segmentu gospodarki polskiej
 3. Globalizacja eksportu produktów rolnych dynamizująca ich sprzedaż oraz promująca wysoką ich jakość i polską markę
 4. Uruchomienie funduszu ochrony ziemi rolnej
 5. Sołtys jako główny animator życia społeczności wiejskiej
SŁUŻBA ZDROWIA
„Służba zdrowia na służbie obywatela”
 1. Zniesienie NFZ i powołanie na jego miejsce 3-5 Kas Chorych o zasięgu ogólnokrajowym celem wydatnego zwiększenia konkurencyjności rynku usług medycznych i podniesienia ich jakości
 2. Wdrożenie elektronicznych kart zdrowia prowadzących pacjentów od momentu rejestracji aż do zakończenia procesu leczenia, jako remedium na usunięcie wszelkich patologii występujących w służbie zdrowia oraz wyraźnego skrócenia kolejek do lekarza
 3. Służba zdrowia odpowiedzialna za profilaktykę zdrowia społeczeństwa w tym programu zdrowego stylu życia
 4. Podstawowa służba zdrowia finansowana z budżetu państwa
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
„Sprawiedliwe państwo, sprawiedliwy świadczeniodawca”
 1. Modyfikacja systemu emerytalnego w kierunku systemu emerytur progresywnych
 2. Modyfikacja systemu rentowego w kierunku zwiększenia wysokości rent do poziomu pozwalającego na godne życie osobom nie mogącym podjąć pracy zawodowej
 3. Uwspółcześnienie reguł przyznawania zasiłku dla bezrobotnych
 4. Zmiana zasad funkcjonowania Urzędów Pracy poprzez wprowadzenie nowego systemu szkoleń, które zapewniają uzyskanie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy
 5. Wzrost wynagrodzeń pracowników zajmujących się rynkiem pracy oraz opieką społeczną, celem podniesienia jakości świadczeń społecznych
OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
„Architektura Polska bogactwem narodowym”
 1. Kontynuacja odbudowy i rewitalizacji polskich starówek
 2. Odbudowa zamków, pałaców i dworów świadczących o niepowtarzalnej polskiej formie architektonicznej
 3. Wspieranie odbudowy i rewitalizacji obiektów o ważnym znaczeniu dla historii Polski znajdujących się w granicach dawnej Rzeczypospolitej Jagiellońskiej
 4. Ochrona układów urbanistycznych miast i wsi pochodzących z poprzednich epok w tym obiektów o szczególnych walorach architektonicznych
OCHRONA PRZYRODY
„Przyroda wielkim skarbem narodowym”
 1. Kontynuacja zalesiania powierzchni kraju
 2. Odtwarzanie przestrzeni leśnych prowadzące do odbudowy puszcz jako rezerwatów, a także dalsze tworzenie parków krajobrazowych
 3. Ochrona jezior i zbiorników wodnych przed wysychaniem oraz zapewnienie pełnej dostępności do ich linii brzegowych
 4. Podniesienie godnościowego bytu zwierząt domowych
BEZPIECZEŃSTWO
„Policja i straż miejska stróżem porządku publicznego”
 1. Powołanie w każdej gminie co najmniej jednego posterunku policji
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego w wyłącznej gestii policji odpowiedzialnej za realizację polityki bezpieczeństwa na drogach
 3. Wdrożenie elektronicznych licencji na prowadzenie pojazdów samochodowych wraz z ich kategoryzacją na kolejne stopnie umiejętności, premiowane możliwością coraz szybszego ich prowadzenia, a także prowadzące do wyraźnego podnoszenia się bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 4. Straż miejska/gminna wyłącznie jako organ pomocniczy policji w obszarze zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego
POLITYKA
ZAGRANICZNA
„Konstruktywne zaangażowanie
myślą przewodnią polityki zagranicznej”
 1. Polska polityka zagraniczna powinna rozwijać się
  zgodnie z czterema głównymi wektorami zaangażowania;

  • wektor europejski
  • wektor jagielloński
  • wektor rosyjski
  • wektor turecki
 2. Zdynamizowanie współpracy gospodarczej z innymi państwami jako ważnego czynnika intensyfikacji       eksportu
 3. Liberalizacja dostępu do Karty Polaka osobom polskiego pochodzenia w celu ułatwienia powrotu do ojczyzny
ENERGETYKA
„Czysta energia energią XXI wieku”
 1. Energetyka atomowa wiodącym kierunkiem rozwoju polskiej energetyki
 2. Likwidacja rozwoju energetyki wiatrowej jako energetyki o niskiej dyspozycyjności i wysokim koszcie jej wytwarzania
 3. Elektrociepłownie węglowe przekształcane stopniowo na gazowe
 4. Wzrost znaczenia energii fotowoltaicznej i odnawialnej
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
„Polska mobilna fundamentem nowoczesnej gospodarki”
 1. Renesans kolei jako ważnego środka transportu publicznego oraz budowa superszybkich linii kolejowych łączących główne centra przemysłowe
 2. Przyśpieszenie, głównie w oparciu o krajowe fundusze, budowy pełnej sieci bezpłatnych autostrad i dróg ekspresowych wraz z wycofaniem się z odpłatności na już istniejących odcinkach
 3. Połączenie RP siecią autostrad i superszybkich linii kolejowych z Europą na głównych szlakach transportowych
 4. Budowa w miastach metropolitalnych podziemnego systemu transportu publicznego
OBRONNOŚĆ
„Armia polska jak wschodnia flanka NATO w Europie”
 1. Budowa armii dwuczłonowej;
  • człon I – armia ofensywno-obronna [100 tys. żołnierzy zawodowych + 150 tys. z poboru powszechnego]
  • człon II – armia obrony terytorialnej [1÷2mln z poboru powszechnego]
 2. Budowa wspólnych związków taktycznych z armiami najbliższego zaplecza europejskiego jako wzmocnienie wschodniej flanki NATO
EDUKACJA
„Edukacja otwarta skierowana na rozwój osobisty człowieka”
 1. Trzypoziomowy system edukacyjny wraz z zadaniami do wykonania:
  • szkolnictwo podstawowe – odkrywanie talentów
  • szkolnictwo średnie/zawodowe – rozwój talentów
  • szkolnictwo wyższe – uszlachetnianie talentów
 2. Bon edukacyjny w formie karty elektronicznej jako narzędzie pomocne do realizacji procesu edukacji, a także jako zabezpieczenie przed występującymi patologiami w jego systemie
 3. Modyfikacja Karty Nauczyciela
 4. Liberalizacja wieku rozpoczęcia edukacji dzieci
RODZINA
„Rodzina podstawową komórką budowy społeczeństwa”
 1. Szczególna ochrona prawna rodziny jako instytucji
 2. Modyfikacja Karty Dużej Rodziny w kierunku bezpośredniego progresywnego wparcia państwa w postaci pieniężnej co miesiąc na każde dziecko dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci
 3. Zmiana zasad przekazywania dzieci do rodzin zastępczych
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
„Dbałość o wygląd przestrzeni publicznej jako imperatyw”
 1. Architektura regionalna jako droga do uporządkowania i upiększania przestrzeni publicznej
 2. Likwidacja reklam zakłócających przestrzeń publiczną
 3. Nowa zabudowa zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego i urbanistycznego
 4. Uwzględnianie przy projektowaniu nowej przestrzeni publicznej oraz modernizowaniu już istniejącej, dojazdu dla służb medycznych, porządku publicznego i straży pożarnej
 5. Ułatwienia dla niepełnosprawnych w poruszaniu się w przestrzeni publicznej
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
„Urzędy państwowe blisko obywatela”
 1. Całkowita rekonstrukcja województw poprzez ich zmniejszenie do liczby 6-8
 2. Likwidacja powiatów oraz przekazanie ich kompetencji gminom
 3. Powołanie miast na prawach metropolii, województwa oraz gminy
SPRAWIEDLIWOŚĆ
„Sprawiedliwość fundamentem państwa prawa”
 1. Sędzią może zostać osoba, która ukończyła 40-ty rok życia i legitymuje się odpowiednim stażem w zawodzie adwokata, prokuratora lub radcy prawnego
 2. Wpisanie niezależności prokuratury do konstytucji RP
 3. Pełna informatyzacja sądów począwszy od prowadzenia rozpraw sądowych aż po archiwa
 4. Uznanie wykroczeń przeciwko zdrowiu, osobie i mieniu jako przestępstwa
 5. Ustanowienie prymatu obrony koniecznej nad dobrem, zdrowiem i życiem