STATUT PARTII REPUBLIKANIE RP

Rozdział I

§1 Postanowienia ogóle

 1. Republikanie RP (w dalszej części Statutu zwany również „Partią”) jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych (jednolity tekst z dnia 29 czerwca 2011 roku Dz. U. Nr 155 poz. 924), zwanej dalej ustawą o partiach politycznych, a także innych ustaw oraz niniejszego Statutu.
 2. Partia może używać skróconej nazwy „RRP”.
 3. Partia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami.
 4. Partia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo-programowych oraz może z nimi współpracować.
 5. Siedzibą Partii jest miasto stołeczne Warszawa.
 6. Wszystkie decyzje władz Partii są jawne i muszą być publikowane w internecie w autorskim programie komputerowym Partii, tj. na oficjalnej stronie internetowej Partii, aby każdy jej członek mógł mieć do nich dostęp.
 7. Partia realizuje swoje cele zawarte w programie metodami przewidywanymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Statut Partii jest jej konstytucją. Wszystkie regulaminy i uchwały muszą być podejmowane zgodnie z nim.

Rozdział II

§2 Cele

Naszym celem jest stabilna politycznie Polska, z silną pozycją na arenie międzynarodowej. Siłą Państwa jest bogaty Naród z wszelkimi swobodami obywatelskimi. Dlatego dążymy do:

 1. Szczęścia i bogactwa obywateli, które są wynikiem wolności gospodarczej oraz poszanowania i zapewnienia własności prywatnej. Proponujemy zderegulować gospodarkę, ograniczając biurokrację do minimum oraz wprowadzić proste i niskie podatki.
 2. Zmiany dotychczasowego ustroju politycznego na model prezydencki.
 3. Zwiększenia kompetencji samorządu terytorialnego w sprawach lokalnych.
 4. Zbudowania silnego i nowoczesnego Wojska Polskiego.
 5. Gwarantowanej przez Państwo równości obywateli wobec prawa. System prawny musi być maksymalnie uproszczony.
 6. Unowocześnienie infrastruktury transportowej.
 

Rozdział III

§3 Członkostwo w partii

 1. Członkiem Partii może być osoba, która:
  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
  • ukończyła 18 lat
  • korzysta z pełni praw publicznych
  • akceptuje Statut i Program Partii
  • złożyła deklarację członkowską do Zarządu Krajowego o przyjęcie w poczet członków Partii
  • uzyskała pozytywną rekomendację od co najmniej dwóch dowolnych członków Partii.
 2. Członkostwo w Partii ustaje wskutek:
  • niespełnienia wymogów o których mowa w §3 pkt. 1
  • członkostwa w innej partii
  • członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne ze Statutem lub Programem Partii
  • całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia
  • dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie. Za rezygnację złożoną na piśmie uważa się również wiadomość e-mail-ową. Członkowstwo wygasa w dniu złożenia rezygnacji zarządowi
  • nieopłacania przez okres co najmniej 6 miesięcy składek członkowskich, chyba że Zarząd Krajowy zwolnił członka z ich opłacania ze względu na sytuację życiową
  • wykluczenia z Partii wskutek orzeczenia Sądu Partyjnego
  • śmierci członka
  • rozwiązania Partii.

§4 Zasady uzyskania członkostwa w partii

 1. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członka Partii decyduje Zarząd Krajowy w drodze uchwały podjętej w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 2. Na okres do zwołania drugiego Kongresu Krajowego, kierując się potrzebami budowy Partii, Prezes Zarządu decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowych członków partii z pominięciem sytuacji, o której mowa w §3 pkt. 1 ppkt. f.
 3. Skreślenie członka z listy członków Partii dokonuje Zarząd Krajowy z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa.
 4. Od powyższych uchwał przysługuje odwołanie do Sądu Partyjnego w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§5 Zawieszenie członka w jego prawach

Członkostwo w Partii zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określonych Statutem i regulacjami przyjętymi na jego podstawie z chwilą:

 1. Złożenia przez członka pisemnego oświadczenia do Zarządu Krajowego w przypadku pełnienia funkcji bądź zajmowanego stanowiska, z mocy którego członek nie może prowadzić działalności politycznej.
 2. Wydania przez Zarząd Krajowy postanowienia o zawieszeniu członka w sytuacji, gdy postępowanie członka naraża Partię na utratę reputacji, a w szczególności, gdy Sąd Partyjny wszczął postępowanie wobec członka. Zawieszenie obowiązuje do czasu wyjaśnienia sprawy, ale nie dłużej niż 30 dni. Nie można zawiesić członka Sądu Partyjnego bez zgody Rady Republikańskiej.

§6 Prawa członka

Członkowi Partii przysługuje:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Partii, z uwzględnieniem sytuacji o której mowa w §11 pkt. 2.
 2. Prawo udziału w działaniach podejmowanych przez Partię.
 3. Prawo zgłaszania inicjatyw politycznych lub organizacyjnych do Zarządu Krajowego.
 4. Prawo odwoływania się od uchwał lub decyzji dotyczących jego osoby do odpowiednich władz wymienionych w Statucie.
 5. Prawo używania odznak partyjnych i legitymacji członkowskich Partii.

§7 Obowiązki członka

Członek Partii jest zobowiązany do:

 1. Brania udziału w realizacji programu i zadań Partii.
 2. Przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów, stosowania się do uchwał Partii oraz orzeczeń Sądu Partyjnego.
 3. Sumiennego pełnienia powierzonych mu funkcji i obowiązków we władzach Partii.
 4. Opłacania składek członkowskich, chyba że członek został zwolniony z ich opłacania na skutek sytuacji życiowej.

§8

Członek Partii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w razie nieprzestrzegania postanowień Statutu, niestosowanie się do decyzji władz Partii, postępowania sprzecznego z Programem Partii, prowadzenia działalności stanowiącej zagrożenie dla interesów Partii.

 

Rozdział IV

§9 Struktura organizacyjna partii, Władze Krajowe

Władzami krajowymi Partii są:

 1. Kongres Krajowy
 2. Zarząd Krajowy
 3. Rada Republikańska
 4. Krajowa Komisja Rewizyjna
 5. Sąd Partyjny

§10

Kadencja władz, o których mowa w §9 pkt. 2,3,4 i 5, wygasa wraz z kadencją Kongresu Krajowego.

§11 Kongres Krajowy

 1. Kongres Krajowy, zwany dalej Kongresem, zwoływany jest przez Prezesa Partii nie rzadziej niż raz na rok, ponadto Kongres zwołuje się jako nadzwyczajny:
  • na wniosek co najmniej 50% członków Rady Republikańskiej
  • na wniosek co najmniej 25% członków Partii
 2. Uczestnikami Kongresu mogą być członkowie Partii wybrani w Okręgach jako delegaci, których ilość oraz sposób wyboru określa Zarząd Partii w porozumieniu z Radą Republikańską.
 3. Dzień obrad Kongresu nie może być dniem roboczym, ani świętem państwowym.
 4. Zawiadomienie dotyczące Kongresu, tj. data i miejsce, planowane poprawki do Statutu Partii oraz plan obrad muszą być podane do wiadomości członków nie później niż 21 dni przed datą Kongresu, ponadto informacja o planowanym Kongresie powinna być podana do wiadomości członków co najmniej 7 dni przed zawiadomieniem o Kongresie, aby umożliwić zgłaszanie projektów poprawek do Statutu.
 5. Plan obrad Kongresu musi zawierać: punkt dotyczący sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej, punkt dotyczący udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz wyboru władz centralnych Partii.
 6. Kongres wybiera zwykłą większością głosów członków Partii obecnych na Kongresie: Prezesa Partii oraz zatwierdza pozostałych członków Zarządu Krajowego Partii z osób zaproponowanych przez Prezesa Partii.
 7. Kongres wybiera członków Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Partyjnego w formie wyborów w jednej turze, gdzie wybranymi członkami są osoby z największą ilością głosów.
 8. Kongres bezwzględną większością głosów członków Partii obecnych na Kongresie uprawnionych do głosowania ma prawo przegłosować poprawki do Statutu Partii.
 9. Kongres zwykłą większością głosów członków Partii obecnych na Kongresie uprawnionych do głosowania ma prawo wprowadzić zmiany w Programie Partii.
 10. Kongres w głosowaniu zwykłą większością głosów członków Partii obecnych na Kongresie decyduje o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Partii.
 11. Funkcje w organach statutowych Partii, na każdym szczeblu, może sprawować tylko członek Partii.
 12. W przypadku braku wyboru jakichkolwiek władz centralnych wymienionych w §11 pkt. 6, ich kadencja przedłuża się do kolejnego Kongresu.

§12 Prezes i Zarząd Krajowy Partii

 1. Prezesa oraz Zarząd Krajowy Partii powołuje Kongres na okres 1 roku.
 2. Skład Zarządu Krajowego przedstawia pod głosowanie Prezes Partii podczas trwania Kongresu Krajowego.
 3. Zarząd Krajowy, zwany dalej Zarządem, prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Partii.
 4. Do zadań Zarządu należą sprawy polityki Partii niezastrzeżone dla innych władz Partii i organów struktur terenowych.
 5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • realizacja Programu Partii
  • uchwalanie i realizowanie budżetu Partii
  • koordynacja i kontrola pracy jednostek terenowych
  • wydawanie zarządzeń
  • zapewnienie wykonywania zarządzeń
  • rozbudowa Partii zwłaszcza w terenie
  • pozyskiwanie funduszy na działalność partii.
 6. Zarząd składa się z Prezesa Partii, zwanego dalej Prezesem, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 7. Prezes reprezentuje Partię na zewnątrz, wykonuje wszelkie niezbędne czynności przewidziane Statutem i Programem Partii niewchodzące w zakres kompetencji innych władz.
 8. Wszelkie ważniejsze decyzje polityczne Prezes obowiązany jest skonsultować z członkami Zarządu Partii. W szczególnych przypadkach na żądanie co najmniej dwóch z nich musi się odbyć posiedzenie Zarządu, które definitywnie rozstrzygnie sprawę. W przypadku równowagi głosów, głos Prezesa jest rozstrzygający.
 9. Do zaciągania zobowiązań finansowych Partii mają prawo członkowie Zarządu z tym, że do kwoty ustalonej przez Zarząd wymagane są podpisy 3-ech członków w tym Skarbnika, powyżej tej kwoty Prezesa i Skarbnika.
 10. Planowanie i realizowanie niezrównoważonego budżetu Partii bez zgody Rady Republikańskiej jest zabronione.
 11. Sprawozdanie finansowe Partii, o którym mowa w ustawie o partiach politycznych, sporządza Skarbnik Partii w terminie określonym ustawą.
 12. Zarząd Krajowy decyduje o przyjęciu na członka Partii, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w §4 pkt. 2.
 13. Nie można łączyć stanowisk w Zarządzie Krajowym ze stanowiskiem w Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądzie Partyjnym oraz Radzie Republikańskiej.
 14. Regulaminy działania Rady Republikańskiej i Sądu Partyjnego zatwierdza Zarząd.

§13 Rada Republikańska

 1. Członkami Rady Republikańskiej Partii są wszyscy Przewodniczący Rad Okręgów Partii.
 2. Rada niezwłocznie, tj. do 30 dni po Kongresie, ma obowiązek zebrać się i powołać ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępcę.
 3. Tryb pracy Rady Republikańskiej określa regulamin wewnętrzny przez nią ustanowiony.
 4. Do zadań Rady należy:
  • kontrola zgodności działań wszystkich władz niższego szczebla ze Statutem i Programem Partii, uchwałami Zarządu Krajowego oraz orzeczeniami Sądu Partyjnego
  • uchwalanie na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów wysokości składek członkowskich
  • podejmowanie decyzji, na wniosek Zarządu, w sprawie koalicji wyborczej z innymi partiami oraz stowarzyszeniami bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu
  • uchwalanie jednakowych dla wszystkich okręgów kryteriów dotyczących wyboru kandydatów do wyborów wszystkich szczebli w tym do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dla których przeprowadzane są prawybory w porozumieniu z Zarządem Krajowym Partii
  • zatwierdzanie list wyborczych przygotowanych przez Zjazdy Okręgów

§14 Krajowa Komisja Rewizyjna

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna Partii dalej zwana Komisją Rewizyjną składa się z trzech członków wybranych przez Kongres Krajowy.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jego Zastępcę.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Partii
  • występowanie do Zarządu Krajowego z wnioskami wynikającymi z tych kontroli i z żądaniem usunięcia stwierdzonych uchybień
  • składanie sprawozdania ze swej działalności Kongresowi Krajowemu
  • występowanie do Kongresu Krajowego z wnioskami o nieudzielenie absolutorium dla członków Zarządu Krajowego
  • kontrolowanie działalności finansowej Zarządu Krajowego i Rad Okręgów.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym.
 5. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje wgląd do wszystkich dokumentów Partii w dowolnym momencie.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo większością 2/3 głosów do natychmiastowego zawieszenia w czynnościach członków wszelkich władz z wyjątkiem Sądu Krajowego za odmowę udostępniania materiałów kontrolnych.
 7. Nie można łączyć stanowisk w Krajowej Komisji Rewizyjnej ze stanowiskiem w Radzie Republikańskiej, Zarządzie Krajowym i Sądzie Partyjnym.

§15 Sąd Partyjny

 1. Sąd Partyjny dalej zwany Sądem składa się z siedmiu członków wybranych przez Kongres Krajowy. Wybiera on ze swego grona Przewodniczącego Sądu oraz jego Zastępcę.
 2. Sąd Partyjny jest sądem dwuinstancyjnym. W pierwszej instancji Sąd orzeka w składzie 3-ech sędziów, a w drugiej instancji w składzie 5-ciu sędziów.
 3. Sąd wydaje orzeczenia zwykłą większością głosów. W sprawach o wykluczenie członka z Partii orzeka w pierwszej instancji większością 2/3 głosów, natomiast w drugiej instancji większością 4/5 głosów.
 4. Sąd na wniosek Zarządu, Rady Republikańskiej lub bezwzględnej większości członków danego okręgu, za wyjątkiem Sądu oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej, ma prawo większością 2/3 głosów w pierwszej instancji lub 4/5 głosów w drugiej instancji orzec o pozbawieniu członkostwa dowolnego członka na okres trzech lat. Podstawą wydania takiego orzeczenia jest w szczególności umyślne naruszanie przez członka Statutu, programu i regulaminów Partii. Od orzeczenia pierwszej instancji przysługuje każdej ze stron odwołanie do sądu drugiej instancji.
 5. Sąd:
  • opracowuje regulamin swojego działania
  • rozstrzyga spory kompetencyjne między poszczególnymi władzami Partii
  • rozpatruje odwołania od uchwał, postanowień lub decyzji członków
  • rozpatruje odwołania od uchwał lub decyzji innych organów Partii wskazanych w Statucie.
 6. W postępowaniu dyscyplinarnym Sąd Partyjny może stosować następujące kary:
  • upomnienia
  • nagany
  • zakaz pełnienia funkcji we władzach partii od 3 miesięcy do 3 lat
  • wykluczenie z Partii z możliwością ponownego ubiegania się o członkostwo po 3 latach.
 7. Rada Republikańska określa zasady ogłaszania i doręczania uchwał, orzeczeń i odwołań Sądu.
 8. Członkowie Sądu mają prawo wglądu do wszelkich dokumentów, które mają bezpośredni związek z prowadzonymi przez Sąd sprawami, w przypadku odmowy Sąd może wystąpić o podjęcie odpowiednich kroków przez Krajową Komisję Rewizyjną.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Statucie lub budzących wątpliwości ostatecznie rozstrzyga Sąd Partyjny.
 10. Nie można łączyć stanowisk w Sądzie Partyjnym ze stanowiskiem w Radzie Republikańskiej, Zarządzie Krajowym i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V

§16 Struktura organizacyjna partii, Władze
Regionalne

 1. Okręg Partii dalej zwany Okręgiem jest podstawowym ogniwem Partii, jego obszar pokrywa się z okręgiem wyborczym do Sejmu.
 2. Nazwa Okręgu pochodzi od nazwy miasta w którym mieści się siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w danym okręgu wyborczym do sejmu.
 3. Okręg powstaje na podstawie wniosku 5 Członków Partii z danego Okręgu, złożonego do Zarządu Krajowego Partii.
 4. Zarząd Krajowy Partii rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję poprzez jawne głosowanie zwykłą większością głosów. Zarząd może odmówić zgody na powstanie Okręgu w przypadku niezgodności wymienionego wniosku ze Statutem, obowiązującymi uchwałami, wyrokiem Sądu Partyjnego bądź wytycznymi Rady Republikańskiej. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Prezes Partii zwołuje Zjazd Założycielski Okręgu bądź sceduje ten obowiązek na innego Członka Partii.
 5. Zjazd Założycielski Okręgu powinien odbyć się w terminie do 60 dni od wydania decyzji przez Zarząd Krajowy.
 6. Na Zjeździe Założycielskim Okręgu obowiązuje regulamin wzorcowy, opracowany przez Zarząd Krajowy.
 7. Zjazd Okręgu zwołuje się nie rzadziej niż raz na rok, zwoływany jest przez Przewodniczącego Rady Okręgu z własnej inicjatywy bądź na wniosek 30% Członków danego Okręgu w trybie zwyczajnym.
 8. Władzami Okręgu są:
  • Zjazd Okręgu
  • Rada Okręgu
 9. Zjazd Okręgu jest najwyższą władzą w Okręgu.
 10. Zadaniem Zjazdu Okręgu jest:
  • opracowanie regulaminu swego działania
  • ustalenie liczby członków Rady Okręgu
  • wybranie składu Rady Okręgu
  • przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Okręgu
  • wybranie delegatów na Kongres Krajowy zgodnie z §11 pkt. 2.
 11. Skład Rady Okręgu może liczyć od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza.
 12. Rada Okręgu reprezentuje Partię na obszarze swojego działania.
 13. Na szczeblu każdego województwa powoływany jest przez Zarząd Krajowy, z pośród Przewodniczących Okręgów danego województwa, Koordynator do reprezentowania Partii na szczeblu wojewódzkim.
 14. Rada Okręgu, na własnym obszarze działania, może powoływać Oddziały powiatowe, gminne, wiejskie, miejskie oraz dzielnicowe. Zasady powoływania Oddziałów oraz wybory ich władz określa Rada Republikańska w porozumieniu z Zarządem Partii.
 15. Członkowie Oddziału są jednocześnie członkami Okręgu na terenie którego działają.
 16. Kandydaci do wyborów wszystkich szczebli są wybierani z ramienia Partii w prawyborach organizowanych przez Rady Okręgów. Listy wyborcze do Parlamentu muszą zostać zbudowane na podstawie kryteriów uchwalonych przez Radę Republikańską zgodnie z §13 pkt. 4 ppkt. d. oraz zatwierdzone przez Radę Republikańską.
 17. Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej wybierany jest przez Radę Republikańską w porozumieniu z Zarządem Partii.
 18. Nie można łączyć funkcji Przewodniczącego Okręgu z funkcją w Zarządzie Krajowym, Sądzie Partyjnym i Krajowej Komisji Rewizyjnej, jednak w przypadku wyboru do tychże władz podczas Kongresu Krajowego zwołuje się nadzwyczajny Zjazd Okręgu w terminie 21 dni od zakończenia Kongresu celem wyboru nowego przewodniczącego.

Rozdział VI

§17 Finanse partii

 1. Majątek Partii powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodu z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji.
 2. Za wszelkie powierzone członkom Partii finanse członkowie odpowiadają imiennie i w przypadku wykrycia nieprawidłowości zobowiązani są do zwrotu należnej kwoty nad czym czuwa Krajowa Komisja Rewizyjna.

Rozdział VII

§18 Postanowienia Końcowe i Przejściowe

 1. Osoby podpisujące niniejszy Statut oraz zgłoszenie Partii do ewidencji partii politycznych są Założycielami Partii, zwanymi dalej Założycielami jednocześnie stając się jej Członkami.
 2.  Założyciele zwołają w terminie do 250 dni od daty rejestracji Partii pierwszy Kongres Krajowy celem wyboru władz partyjnych określonych w §9 pkt. 2, 4 i 5. Zasady zwołania pierwszego Kongresu Krajowego zostaną określone w uchwale podjętej przez Założycieli.
 3. Do czasu utworzenia minimum 20 Okręgów Partii i przeprowadzenia w nich zjazdów okręgowych wraz z wyborem ich władz, kompetencje Rady Republikańskiej określone w statucie wykonuje Zarząd Krajowy Partii.
 4. Funkcję Prezesa Partii z kompetencjami Kongresu Krajowego oraz poszczególnych władz Partii określonych w Statucie, wykonuje osoba wyznaczona przez Założycieli Partii do czasu powołania organów Partii, ich ukonstytuowania się zgodnie ze Statutem. Do czasu uformowania się pierwszego Kongresu Krajowego, osoba wyznaczona na Prezesa Partii:
  • powołuje Tymczasowy Zarząd Partii w składzie i z kompetencjami wynikającymi ze Statutu Partii opisującymi Zarząd Krajowy
  • decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowych członków Partii
  • zatwierdza Program Partii
  • kieruje działalnością Partii
  • prowadzi działalność finansową Partii zgodnie z przepisami.

§19

 1. Do czasu powołania władz krajowych Partii jest ona reprezentowana wobec osób trzecich przez Tymczasowy Zarząd Krajowy Partii.
 2. Tymczasowy Zarząd Krajowy Partii podejmuje decyzje w formie uchwały.

§20

 1. Godło i symbolikę Partii ustala i zmienia Kongres Krajowy bezwzględną większością głosów.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Partii, połączeniu z inną partią, o przeznaczeniu majątku oraz powołaniu komisji likwidacyjnej może podjąć Kongres Krajowy większością 75% głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku rozwiązania Partii lub zawieszenia jej działalności opiekę nad majątkiem Partii sprawuje wyznaczony przez Radę Republikańską Pełnomocnik.
 4. W przypadku rozwiązania Partii poszczególne nieruchomości przejdą na własność najbliższego terytorialnie Uniwersytetu, a wszelkie dokumenty na własność Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zasoby pieniężne staną się własnością wskazanej przez Likwidatora Organizacji Pożytku Publicznego.