WYDARZENIA
19.10.2016
I Kongres partii za nami

„W dniu 1.10.2016, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, odbył się nasz pierwszy Kongres partii. Kongres otworzył jeden z jej założycieli a zrazem tymczasowy Prezes Zarządu Krzysztof Fluder. Przedstawił genezę jej powstania oraz aktualny stan rozbudowy struktur w terenie. Następnie Kongres uchwalił zmiany z Statucie oraz dokonał wyboru władz statutowych. Na Prezesa Zarządu partii został wybrany Krzysztof Fluder, który przedstawił kandydatów do pozostałych funkcji w Zarządzie. Po wyborze Zarządu odbyły się wybory pozostałych władz to jest Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Partyjnego. Po ich ukonstytuowaniu się zabrał głos nowo wybrany Prezes Krzysztof Fluder przedstawiając plan działań Zarządu na najbliższy rok do kolejnego Kongresu partii. Za główne zadanie Zarządu uznał rozwijanie rozpoznawalności partii w przestrzeni publicznej, głównie poprzez mass media oraz dalsze rozbudowywanie struktur partii w terenie. Kolejnym a zarazem ostatnim punktem  obrad Kongresu była debata nad aktualnym programem partii, zakończona podjęciem uchwały o zwołaniu Kongresu programowego. Zadanie jego zwołania otrzymał Zarząd partii, który przedstawi  jego program oraz termin odbycia. Na zakończenie Kongresu zabrał ponownie głos Prezes Zarządu Krzysztof Fluder, który podziękował jego uczestnikom za przybycie i aktywny udział w jego pracach. Zaprosił jednocześnie na kolejny Kongres partii, który zgodnie ze Statutem odbędzie się za rok.”

12.09.2016
Oświadczenie - pierwszy Kongres Krajowy

„Działając na podstawie §18 ustęp 2 Statutu partii Republikanie RP,  jej założyciele, w wypełnieniu spoczywającego na nich obowiązku zwołania pierwszego Kongresu Krajowego w ciągu 250 dni od daty rejestracji partii, zwołują pierwszy Kongres Krajowy na dzień 1.10.2016 w Warszawie w siedzibie Warszawskiego Domu Technika Not Spółka z o.o. przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5 sala C [V-piętro].

Kongres rozpocznie się od godziny 12:00 i potrwa do 16:00. Rejestracja uczestników rozpocznie się o  10:30 i potrwa do 11:30. Ze względów organizacyjnych prośba o możliwe wcześniejsze przybycie na miejsce Kongresu.”

Warszawa: 7.07.2016
Oświadczenie w związku ze szczytem NATO w Warszawie

Rozpoczynający się jutro szczyt NATO w Warszawie może pchnąć nowego ducha do tej organizacji. Nowo przyjęte do niego w 1997 roku państwa Europy środkowo-wschodniej, które w przeszłości były członkami Układu Warszawskiego, stały się jakby członkami drugiej kategorii, na terytorium których, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy przywódcami NATO, a Prezydentem Jelcynem, nie rozmieszczono żadnych znaczących natowskich sił. W wyniku tego porozumienia powstało na tym obszarze jakby NATO-bis, które projektował jakże trafnie podczas swojej prezydentury Lech Wałęsa, widząc tylko taki możliwy projekt do zrealizowania na tamten moment historyczny. Dzisiaj po dramatycznych wydarzeniach na wschodzie Europy, jakich byliśmy świadkami w ostatnim okresie, powstała nowa sytuacja, która wymaga przeglądu dotychczasowej strategii NATO na wspomnianym wcześniej obszarze, które przy okazji stało się jego wschodnią flanką. Pojawiła się konieczność jej wzmocnienia poprzez rozmieszczenie pierwszych natowskich sensu stricte jednostek wojskowych. Jednakże projektowana ich niewielka liczba nie przesunie nas zbytnio z obszaru NATO-bis do NATO, ale przynajmniej będzie to mały krok we właściwym kierunku.

Zarząd Partii

Warszawa: 27.06.2016
Oświadczenie w związku z Brexitem

Wynik czwartkowego referendum w Wielkiej Brytanii, dotyczącego opuszczenia Unii Europejskiej, jest jasnym sygnałem dla jej dotychczasowych liderów. Wskazuje on, że aktualnie obrany kierunek jej integracji spotyka się z kontestacją w wielu państwach członkowskich, w których część istniejących partii politycznych zaczyna kwestionować wspomniany kierunek integracji. Pojawiają się także w Europie nowe partie polityczne, które w swoich programach wręcz negują sens realizacji jakiegokolwiek wspólnego projektu europejskiego. Projektu, który jest dla Europy koniecznością historyczną i dla którego nie ma de facto alternatywy. Projekt ten z jednej strony pozwala w końcu żyć, po wielu tragicznych doświadczeniach XX wieku, wszystkim jego członkom w pokoju, dając im szansę na harmonijny rozwój i wzajemne wsparcie. Z drugiej strony, pozwala również budować Europę silną, zdolną konkurować gospodarczo z nowymi globalnymi graczami takimi jak choćby dzisiejsze Chiny czy Indie. Jeśli Europa się nie zjednoczy w globalizującym się świecie, będzie powoli stawać się jego peryferiami, wypychana pokojowo z pozycji dotychczas przez nią zajmowanych przez wspomniane wyżej państwa.

Jakie zatem wnioski płyną z angielskiego Brexitu? Unia Europejska musi się stać ojczyzną ojczyzn, w pełni respektującą tradycje swoich członków, budowane i utrwalane przez całe pokolenia. Tylko taka Europa będzie rozwiązaniem satysfakcjonującym większość Europejczyków, identyfikujących się z nią, gotowych dla niej służyć i pracować dla wspólnego dobra. Tylko wtedy będzie można zbudować najsilniejszy motor europejski z którego siły czerpać będą wszystkie państwa członkowskie. Jakie są dzisiaj najsilniejsze spoiwa do budowy takiej Europy? Wspólna waluta, wspólnie koordynowana polityka zagraniczna, polityka obronna oraz ochrona granic. Wszelkie zaś pozostałe dziedziny życia obywateli muszą pozostać wyłącznie w gestii państw członkowskich.

Ale Brexit może także być zbawienny dla procesu integracji UE, unaoczniając większości jego uczestników cenę wyjścia z jej struktur. Na dzisiejszym jego etapie jest już ona na tyle silna i wzmacniająca każdego jej członka, że koszty jej opuszczenia będą bardzo wysokie, co widać na giełdzie w Londynie. To przestroga dla innych, że nie ma odwrotu od tego procesu.

Zarząd Partii

03.06.2016
Za nami pierwsza Konferencja prasowa

Republikanki i Republikanie

„W dniu 31.05.2016 o godzinie 14:00 w siedzibie PAP w Warszawie odbyła się, zapowiadana przez nas wcześniej, nasza pierwsza konferencja prasowa, na której zaprezentowaliśmy nasze główne postulaty polityczne, a także odpowiadaliśmy na pytania dotyczące tematów jakimi żyje obecnie Rzeczypospolita”

31.05.2016
Konferencja prasowa

Republikanki i Republikanie

W dniu 31.05.2016 o godzinie 14:00 organizujemy naszą pierwszą konferencję prasową, która odbędzie się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej PAP mieszczącej się przy ulicy Czackiego 6/8 w Warszawie. Na początku konferencji będziemy chcieli przedstawić się kim jesteśmy oraz zaprezentować nasze główne cele polityczne. W trakcie jej trwania będziemy odpowiadać także na pytania, a w szczególności dotyczące naszego programu politycznego.

19.03.2016
Zaproszenie na spotkanie republikańskie

Komitet organizacyjny ruchu obywatelskiego
REPUBLIKANIE RP

pragnie zaprosić osoby zainteresowane aktywnością polityczną na spotkanie informacyjne naszego ruchu. Jesteśmy republikanami, którzy są dalecy od rozdrapywania polskich ran, od niekończących się kłótni i swarów. Chcemy jedynie służyć dobru wspólnemu i na jego rzecz pracować. Poszukujemy podobnych do siebie w nadziei, że razem można zbudować nową jakość w polskiej polityce, która jest dzisiaj tak bardzo poszukiwana.
Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Drukarskiej 50 w dniu 19.03.2016 w godzinach 11:00 ÷ 14:00

Serdecznie zapraszamy
Komitet Organizacyjny